اطلاعیه: قبل از ثبت سفارش در سایت، حتماً موجودی و قیمت محصولات را صرفاً از طریق پشتیبانی تلگرام یا پشتیبانی واتس آپ یا اِرسال پیامک چک نموده و از گرفتن تماس تلفنی خودداری کنید.

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

سبد خرید 0
لیست محصولات
آریاکامپیوتر در تلگرام
جستجو بر اساس:
شبکه های ارتباطی
 1. - (35)
 2. 2G/3G (4)
 3. 2G/3G/4G (131)
قیمت
 1. ‎0 تومان - ‎100٬000 تومان (21)
 2. ‎100٬000 تومان - ‎200٬000 تومان (20)
 3. ‎200٬000 تومان - ‎300٬000 تومان (22)
 4. ‎300٬000 تومان - ‎400٬000 تومان (13)
 5. ‎400٬000 تومان - ‎500٬000 تومان (15)
 6. ‎500٬000 تومان - ‎600٬000 تومان (2)
 7. ‎600٬000 تومان - ‎700٬000 تومان (3)
 8. ‎700٬000 تومان - ‎800٬000 تومان (2)
 9. ‎800٬000 تومان - ‎900٬000 تومان (3)
 10. ‎900٬000 تومان - ‎1٬000٬000 تومان (4)
 11. ‎1٬000٬000 تومان - ‎1٬100٬000 تومان (6)
 12. ‎1٬100٬000 تومان - ‎1٬200٬000 تومان (4)
 13. ‎1٬200٬000 تومان - ‎1٬300٬000 تومان (4)
 14. ‎1٬300٬000 تومان - ‎1٬400٬000 تومان (2)
 15. ‎1٬400٬000 تومان - ‎1٬500٬000 تومان (5)
 16. ‎1٬500٬000 تومان - ‎1٬600٬000 تومان (7)
 17. ‎1٬600٬000 تومان - ‎1٬700٬000 تومان (3)
 18. ‎1٬700٬000 تومان - ‎1٬800٬000 تومان (2)
 19. ‎1٬800٬000 تومان - ‎1٬900٬000 تومان (8)
 20. ‎1٬900٬000 تومان - ‎2٬000٬000 تومان (4)
 21. ‎2٬000٬000 تومان - ‎2٬100٬000 تومان (5)
 22. ‎2٬100٬000 تومان - ‎2٬200٬000 تومان (1)
 23. ‎2٬200٬000 تومان - ‎2٬300٬000 تومان (2)
 24. ‎2٬300٬000 تومان - ‎2٬400٬000 تومان (1)
 25. ‎2٬400٬000 تومان - ‎2٬500٬000 تومان (2)
 26. ‎2٬500٬000 تومان - ‎2٬600٬000 تومان (6)
 27. ‎2٬600٬000 تومان - ‎2٬700٬000 تومان (4)
 28. ‎2٬700٬000 تومان - ‎2٬800٬000 تومان (4)
 29. ‎2٬800٬000 تومان - ‎2٬900٬000 تومان (1)
 30. ‎2٬900٬000 تومان - ‎3٬000٬000 تومان (2)
 31. ‎3٬000٬000 تومان - ‎3٬100٬000 تومان (7)
 32. ‎3٬100٬000 تومان - ‎3٬200٬000 تومان (1)
 33. ‎3٬200٬000 تومان - ‎3٬300٬000 تومان (2)
 34. ‎3٬300٬000 تومان - ‎3٬400٬000 تومان (2)
 35. ‎3٬400٬000 تومان - ‎3٬500٬000 تومان (1)
 36. ‎3٬500٬000 تومان - ‎3٬600٬000 تومان (3)
 37. ‎3٬600٬000 تومان - ‎3٬700٬000 تومان (2)
 38. ‎3٬800٬000 تومان - ‎3٬900٬000 تومان (3)
 39. ‎3٬900٬000 تومان - ‎4٬000٬000 تومان (1)
 40. ‎4٬100٬000 تومان - ‎4٬200٬000 تومان (1)
 41. ‎4٬300٬000 تومان - ‎4٬400٬000 تومان (2)
 42. ‎4٬400٬000 تومان - ‎4٬500٬000 تومان (1)
 43. ‎4٬500٬000 تومان - ‎4٬600٬000 تومان (2)
 44. ‎4٬700٬000 تومان - ‎4٬800٬000 تومان (2)
 45. ‎4٬800٬000 تومان - ‎4٬900٬000 تومان (2)
 46. ‎4٬900٬000 تومان - ‎5٬000٬000 تومان (1)
 47. ‎5٬200٬000 تومان - ‎5٬300٬000 تومان (4)
 48. ‎5٬400٬000 تومان - ‎5٬500٬000 تومان (2)
 49. ‎5٬500٬000 تومان - ‎5٬600٬000 تومان (1)
 50. ‎5٬600٬000 تومان - ‎5٬700٬000 تومان (1)
 51. ‎5٬700٬000 تومان - ‎5٬800٬000 تومان (1)
 52. ‎5٬800٬000 تومان - ‎5٬900٬000 تومان (1)
 53. ‎5٬900٬000 تومان - ‎6٬000٬000 تومان (1)
 54. ‎6٬100٬000 تومان - ‎6٬200٬000 تومان (2)
 55. ‎6٬300٬000 تومان - ‎6٬400٬000 تومان (2)
 56. ‎6٬500٬000 تومان - ‎6٬600٬000 تومان (2)
 57. ‎6٬600٬000 تومان - ‎6٬700٬000 تومان (1)
 58. ‎6٬900٬000 تومان - ‎7٬000٬000 تومان (2)
 59. ‎7٬000٬000 تومان - ‎7٬100٬000 تومان (1)
 60. ‎7٬100٬000 تومان - ‎7٬200٬000 تومان (2)
 61. ‎7٬400٬000 تومان - ‎7٬500٬000 تومان (1)
 62. ‎7٬500٬000 تومان - ‎7٬600٬000 تومان (2)
 63. ‎7٬700٬000 تومان - ‎7٬800٬000 تومان (1)
 64. ‎7٬900٬000 تومان - ‎8٬000٬000 تومان (2)
 65. ‎8٬000٬000 تومان - ‎8٬100٬000 تومان (2)
 66. ‎8٬100٬000 تومان - ‎8٬200٬000 تومان (1)
 67. ‎8٬200٬000 تومان - ‎8٬300٬000 تومان (3)
 68. ‎8٬300٬000 تومان - ‎8٬400٬000 تومان (3)
 69. ‎8٬400٬000 تومان - ‎8٬500٬000 تومان (1)
 70. ‎8٬500٬000 تومان - ‎8٬600٬000 تومان (3)
 71. ‎8٬600٬000 تومان - ‎8٬700٬000 تومان (1)
 72. ‎8٬700٬000 تومان - ‎8٬800٬000 تومان (2)
 73. ‎8٬800٬000 تومان - ‎8٬900٬000 تومان (2)
 74. ‎8٬900٬000 تومان - ‎9٬000٬000 تومان (1)
 75. ‎9٬300٬000 تومان - ‎9٬400٬000 تومان (1)
 76. ‎9٬800٬000 تومان - ‎9٬900٬000 تومان (2)
 77. ‎9٬900٬000 تومان - ‎10٬000٬000 تومان (1)
 78. ‎10٬000٬000 تومان - ‎10٬100٬000 تومان (2)
 79. ‎10٬100٬000 تومان - ‎10٬200٬000 تومان (1)
 80. ‎10٬200٬000 تومان - ‎10٬300٬000 تومان (1)
 81. ‎10٬300٬000 تومان - ‎10٬400٬000 تومان (1)
 82. ‎10٬500٬000 تومان - ‎10٬600٬000 تومان (1)
 83. ‎10٬600٬000 تومان - ‎10٬700٬000 تومان (1)
 84. ‎10٬900٬000 تومان - ‎11٬000٬000 تومان (3)
 85. ‎11٬200٬000 تومان - ‎11٬300٬000 تومان (1)
 86. ‎11٬300٬000 تومان - ‎11٬400٬000 تومان (1)
 87. ‎11٬400٬000 تومان - ‎11٬500٬000 تومان (1)
 88. ‎11٬500٬000 تومان - ‎11٬600٬000 تومان (1)
 89. ‎12٬000٬000 تومان - ‎12٬100٬000 تومان (1)
 90. ‎12٬300٬000 تومان - ‎12٬400٬000 تومان (2)
 91. ‎12٬400٬000 تومان - ‎12٬500٬000 تومان (3)
 92. ‎12٬600٬000 تومان - ‎12٬700٬000 تومان (2)
 93. ‎12٬800٬000 تومان - ‎12٬900٬000 تومان (2)
 94. ‎12٬900٬000 تومان - ‎13٬000٬000 تومان (1)
 95. ‎13٬100٬000 تومان - ‎13٬200٬000 تومان (3)
 96. ‎13٬200٬000 تومان - ‎13٬300٬000 تومان (2)
 97. ‎13٬500٬000 تومان - ‎13٬600٬000 تومان (1)
 98. ‎13٬800٬000 تومان - ‎13٬900٬000 تومان (1)
 99. ‎14٬100٬000 تومان - ‎14٬200٬000 تومان (1)
 100. ‎14٬500٬000 تومان - ‎14٬600٬000 تومان (1)
 101. ‎15٬100٬000 تومان - ‎15٬200٬000 تومان (1)
 102. ‎15٬300٬000 تومان - ‎15٬400٬000 تومان (1)
 103. ‎15٬400٬000 تومان - ‎15٬500٬000 تومان (1)
 104. ‎15٬700٬000 تومان - ‎15٬800٬000 تومان (1)
 105. ‎15٬900٬000 تومان - ‎16٬000٬000 تومان (1)
 106. ‎16٬100٬000 تومان - ‎16٬200٬000 تومان (1)
 107. ‎18٬000٬000 تومان - ‎18٬100٬000 تومان (1)
 108. ‎18٬200٬000 تومان - ‎18٬300٬000 تومان (1)
 109. ‎18٬900٬000 تومان - ‎19٬000٬000 تومان (1)
 110. ‎20٬000٬000 تومان - ‎20٬100٬000 تومان (1)
 111. ‎20٬600٬000 تومان - ‎20٬700٬000 تومان (1)
 112. ‎21٬100٬000 تومان - ‎21٬200٬000 تومان (1)
 113. ‎26٬400٬000 تومان - ‎26٬500٬000 تومان (1)
برند
 1. A-Data (44)
 2. Acer (3)
 3. Anker (17)
 4. Apple (50)
 5. Asus (5)
 6. Belkin (4)
 7. Energizer (28)
 8. Huawei (28)
 9. Lenovo (26)
 10. LG (14)
 11. Microsoft (19)
 12. Motorola (1)
 13. Nokia (17)
 14. Samsung (39)
 15. SanDisk (7)
 16. Silicon Power (9)
 17. Xiaomi (7)
سري پردازنده
 1. Core i5 (1)
نوع پنل صفحه نمایش
 1. Amoled (6)
 2. Dynamic AMOLED (4)
 3. IPS (92)
 4. Liquid Retina HD (19)
 5. LTPS IPS (1)
 6. P-OLED (4)
 7. PixelSense (13)
 8. Super Amoled (17)
 9. Super Retina (8)
 10. TFT (3)
 11. Wide-View (1)
 12. نامشخص (4)
مدل پردازنده گرافيکی
 1. Intel Iris Plus 645 (1)
تعداد سیم کارت
 1. - (36)
 2. تک سیم کارت (51)
 3. دو سیم کارت (83)
نوع حافظه
 1. MicroSD (57)
حداکثر سرعت خواندن متوالی
 1. 45MB/s±10MB/s (1)
 2. 40MB/s±10MB/s (3)
 3. 50MB/s±10MB/s (9)
 4. 80MB/s±10MB/s (1)
 5. 85MB/s±10MB/s (7)
 6. 95MB/s±10MB/s (5)
 7. 98MB/s±10MB/s (1)
 8. 100MB/s±10MB/s (24)
 9. 275MB/s±10MB/s (6)
حداکثر سرعت نوشتن متوالی
 1. 10MB/s ±10MB/s (10)
 2. 15MB/s ±10MB/s (5)
 3. 25MB/s ±10MB/s (13)
 4. 30MB/s ±10MB/s (3)
 5. 60MB/s ±10MB/s (10)
 6. 90MB/s ±10MB/s (10)
 7. 155MB/s ±10MB/s (6)
اندازه پنل صفحه نمایش
 1. 13.3 اینچ (1)
نحوه نمايش ميزان شارژ باتري
 1. صفحه نمايش LCD (2)
 2. نشانگر LED (49)
محدوده ولتاژ ورودی
 1. 5 ولت (51)
پورت اتصال
 1. USB (94)
 2. Lightning (29)
 3. microUSB v2.0 (60)
 4. USB 3.0 / USB Type-C / WAN (1)
 5. USB Type C (50)
 6. USB‎ 3.1 Type C (14)
تعداد درگاه خروجي
 1. 1 (8)
 2. 2 (34)
 3. 3 (7)
 4. 4 (1)
 5. 5 (1)
نوع صفحه نمایش
 1. LCD (125)
 2. LED (3)
 3. OLED (34)
 4. لمسی (7)
 5. نامشخص (2)
استاندارد کارت حافظه
 1. Class 10 (3)
 2. UHS-I U1 Class 10 (32)
 3. UHS-I U3 Class 10 (16)
 4. UHS-II U3 Class 10 (7)
نوع پردازنده
 1. 32 بیت (4)
 2. 64 بیت (166)
قابلیت مکالمه
 1. دارد (22)
 2. ندارد (59)
نسل پردازنده
 1. نسل هشتم (1)
سیستم عامل
 1. Android (104)
 2. iOS (41)
 3. Windows (26)
مدل پردازنده
 1. 8257U (1)
نسخه سیستم عامل
 1. 10 Home (4)
 2. 10 Pro (22)
 3. 11 (9)
 4. 12 (31)
 5. 9 (3)
 6. Marshmallow 6.0 (12)
 7. Nougat 7.0 (17)
 8. Nougat 7.1 (15)
 9. Oreo 8.0 (18)
 10. Oreo 8.1 (23)
 11. Pie 9.0 (17)
 12. Android One (1)
مقدار حافظه پردازنده گرافیکی
 1. آنبورد (1)
نوع حافظه رم
 1. LPDDR3 2133MHz (1)
میزان حافظه HDD
 1. ندارد (1)
فرکانس پایه
 1. 1.40 گیگاهرتز (1)
جريان ورودی
 1. نامشخص (2)
 2. 1 آمپر (2)
 3. 2 آمپر (45)
 4. 2.1 آمپر (2)
میزان حافظه SSD
 1. 128 گیگابایت از نوع PCI (1)
فرکانس در حالت توربو
 1. 3.90 گيگاهرتز (1)
سیستم عامل
 1. Apple Mac OS (1)
جک 3.5 میلی متر
 1. دارد (136)
 2. ندارد (34)
مقاومت در برابر نفوذ مایعات
 1. دارد (54)
 2. ندارد (3)
مقاومت در برابر شوک
 1. دارد (49)
 2. ندارد (9)
مقاومت در برابر ضربه
 1. دارد (56)
 2. ندارد (1)
مقاومت در برابر گرد و غبار
 1. ندارد (57)
مقاومت در برابر پرتو X
 1. دارد (54)
 2. ندارد (3)
منبع تغذيه
 1. Micro USB (4)
 2. باتری (1)
 3. برق شهری (46)
فروش ویژه

قیمت عادی: ‎4٬500٬000 تومان

Special Price ‎3٬800٬000 تومان

قیمت عادی: ‎3٬300٬000 تومان

Special Price ‎2٬900٬000 تومان

قیمت عادی: ‎600٬000 تومان

Special Price ‎400٬000 تومان

قیمت عادی: ‎5٬900٬000 تومان

Special Price ‎5٬500٬000 تومان

تبلت و تلفن همراه

مشبک  لیست 

مشبک  لیست