اطلاعیه: قبل از ثبت سفارش در سایت، حتماً موجودی و قیمت محصولات را صرفاً از طریق اِرسال ایمیل یا پشتیبانی تلگرام یا اِرسال پیامک چک نموده و از گرفتن تماس تلفنی خودداری کنید.

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

سبد خرید 0

لیست محصولات

آریاکامپیوتر در تلگرام
جستجو بر اساس:
شبکه های ارتباطی
 1. - (28)
 2. 2G/3G (4)
 3. 2G/3G/4G (114)
 4. 2G/3G/4G/5G (1)
قیمت
 1. ‎0 تومان - ‎100٬000 تومان (25)
 2. ‎100٬000 تومان - ‎200٬000 تومان (46)
 3. ‎200٬000 تومان - ‎300٬000 تومان (53)
 4. ‎300٬000 تومان - ‎400٬000 تومان (30)
 5. ‎400٬000 تومان - ‎500٬000 تومان (10)
 6. ‎500٬000 تومان - ‎600٬000 تومان (11)
 7. ‎600٬000 تومان - ‎700٬000 تومان (5)
 8. ‎700٬000 تومان - ‎800٬000 تومان (1)
 9. ‎800٬000 تومان - ‎900٬000 تومان (3)
 10. ‎900٬000 تومان - ‎1٬000٬000 تومان (1)
 11. ‎1٬000٬000 تومان - ‎1٬100٬000 تومان (4)
 12. ‎1٬100٬000 تومان - ‎1٬200٬000 تومان (4)
 13. ‎1٬200٬000 تومان - ‎1٬300٬000 تومان (4)
 14. ‎1٬300٬000 تومان - ‎1٬400٬000 تومان (3)
 15. ‎1٬400٬000 تومان - ‎1٬500٬000 تومان (3)
 16. ‎1٬500٬000 تومان - ‎1٬600٬000 تومان (2)
 17. ‎1٬600٬000 تومان - ‎1٬700٬000 تومان (3)
 18. ‎1٬700٬000 تومان - ‎1٬800٬000 تومان (4)
 19. ‎1٬800٬000 تومان - ‎1٬900٬000 تومان (1)
 20. ‎1٬900٬000 تومان - ‎2٬000٬000 تومان (3)
 21. ‎2٬000٬000 تومان - ‎2٬100٬000 تومان (2)
 22. ‎2٬100٬000 تومان - ‎2٬200٬000 تومان (2)
 23. ‎2٬200٬000 تومان - ‎2٬300٬000 تومان (1)
 24. ‎2٬300٬000 تومان - ‎2٬400٬000 تومان (3)
 25. ‎2٬400٬000 تومان - ‎2٬500٬000 تومان (1)
 26. ‎2٬500٬000 تومان - ‎2٬600٬000 تومان (4)
 27. ‎2٬600٬000 تومان - ‎2٬700٬000 تومان (3)
 28. ‎2٬700٬000 تومان - ‎2٬800٬000 تومان (5)
 29. ‎2٬800٬000 تومان - ‎2٬900٬000 تومان (4)
 30. ‎2٬900٬000 تومان - ‎3٬000٬000 تومان (3)
 31. ‎3٬000٬000 تومان - ‎3٬100٬000 تومان (2)
 32. ‎3٬100٬000 تومان - ‎3٬200٬000 تومان (3)
 33. ‎3٬200٬000 تومان - ‎3٬300٬000 تومان (3)
 34. ‎3٬300٬000 تومان - ‎3٬400٬000 تومان (3)
 35. ‎3٬400٬000 تومان - ‎3٬500٬000 تومان (1)
 36. ‎3٬500٬000 تومان - ‎3٬600٬000 تومان (3)
 37. ‎3٬600٬000 تومان - ‎3٬700٬000 تومان (2)
 38. ‎3٬700٬000 تومان - ‎3٬800٬000 تومان (1)
 39. ‎3٬900٬000 تومان - ‎4٬000٬000 تومان (1)
 40. ‎4٬000٬000 تومان - ‎4٬100٬000 تومان (4)
 41. ‎4٬200٬000 تومان - ‎4٬300٬000 تومان (1)
 42. ‎4٬400٬000 تومان - ‎4٬500٬000 تومان (1)
 43. ‎4٬500٬000 تومان - ‎4٬600٬000 تومان (3)
 44. ‎4٬600٬000 تومان - ‎4٬700٬000 تومان (1)
 45. ‎4٬900٬000 تومان - ‎5٬000٬000 تومان (2)
 46. ‎5٬200٬000 تومان - ‎5٬300٬000 تومان (1)
 47. ‎5٬300٬000 تومان - ‎5٬400٬000 تومان (2)
 48. ‎5٬500٬000 تومان - ‎5٬600٬000 تومان (1)
 49. ‎5٬700٬000 تومان - ‎5٬800٬000 تومان (1)
 50. ‎5٬800٬000 تومان - ‎5٬900٬000 تومان (1)
 51. ‎6٬000٬000 تومان - ‎6٬100٬000 تومان (2)
 52. ‎6٬300٬000 تومان - ‎6٬400٬000 تومان (1)
 53. ‎6٬600٬000 تومان - ‎6٬700٬000 تومان (2)
 54. ‎6٬800٬000 تومان - ‎6٬900٬000 تومان (1)
 55. ‎7٬200٬000 تومان - ‎7٬300٬000 تومان (1)
 56. ‎7٬400٬000 تومان - ‎7٬500٬000 تومان (2)
 57. ‎7٬500٬000 تومان - ‎7٬600٬000 تومان (1)
 58. ‎7٬700٬000 تومان - ‎7٬800٬000 تومان (1)
 59. ‎7٬800٬000 تومان - ‎7٬900٬000 تومان (1)
 60. ‎8٬000٬000 تومان - ‎8٬100٬000 تومان (1)
 61. ‎8٬200٬000 تومان - ‎8٬300٬000 تومان (1)
 62. ‎8٬600٬000 تومان - ‎8٬700٬000 تومان (1)
 63. ‎8٬700٬000 تومان - ‎8٬800٬000 تومان (2)
 64. ‎8٬800٬000 تومان - ‎8٬900٬000 تومان (2)
 65. ‎9٬300٬000 تومان - ‎9٬400٬000 تومان (1)
 66. ‎9٬500٬000 تومان - ‎9٬600٬000 تومان (1)
 67. ‎9٬900٬000 تومان - ‎10٬000٬000 تومان (1)
 68. ‎10٬000٬000 تومان - ‎10٬100٬000 تومان (1)
 69. ‎10٬500٬000 تومان - ‎10٬600٬000 تومان (1)
 70. ‎11٬200٬000 تومان - ‎11٬300٬000 تومان (1)
 71. ‎11٬600٬000 تومان - ‎11٬700٬000 تومان (1)
 72. ‎11٬800٬000 تومان - ‎11٬900٬000 تومان (2)
 73. ‎11٬900٬000 تومان - ‎12٬000٬000 تومان (1)
 74. ‎12٬000٬000 تومان - ‎12٬100٬000 تومان (2)
 75. ‎12٬900٬000 تومان - ‎13٬000٬000 تومان (1)
 76. ‎13٬100٬000 تومان - ‎13٬200٬000 تومان (1)
 77. ‎13٬400٬000 تومان - ‎13٬500٬000 تومان (2)
 78. ‎13٬900٬000 تومان - ‎14٬000٬000 تومان (3)
 79. ‎14٬000٬000 تومان - ‎14٬100٬000 تومان (1)
 80. ‎14٬400٬000 تومان - ‎14٬500٬000 تومان (1)
 81. ‎14٬600٬000 تومان - ‎14٬700٬000 تومان (1)
 82. ‎15٬000٬000 تومان - ‎15٬100٬000 تومان (1)
 83. ‎15٬400٬000 تومان - ‎15٬500٬000 تومان (1)
 84. ‎16٬000٬000 تومان - ‎16٬100٬000 تومان (1)
 85. ‎16٬300٬000 تومان - ‎16٬400٬000 تومان (1)
 86. ‎16٬500٬000 تومان - ‎16٬600٬000 تومان (1)
 87. ‎16٬600٬000 تومان - ‎16٬700٬000 تومان (1)
 88. ‎17٬300٬000 تومان - ‎17٬400٬000 تومان (1)
 89. ‎18٬000٬000 تومان - ‎18٬100٬000 تومان (1)
 90. ‎18٬200٬000 تومان - ‎18٬300٬000 تومان (1)
 91. ‎18٬300٬000 تومان - ‎18٬400٬000 تومان (2)
 92. ‎19٬300٬000 تومان - ‎19٬400٬000 تومان (1)
 93. ‎19٬900٬000 تومان - ‎20٬000٬000 تومان (1)
 94. ‎20٬000٬000 تومان - ‎20٬100٬000 تومان (1)
 95. ‎21٬500٬000 تومان - ‎21٬600٬000 تومان (1)
 96. ‎21٬800٬000 تومان - ‎21٬900٬000 تومان (1)
 97. ‎21٬900٬000 تومان - ‎22٬000٬000 تومان (1)
 98. ‎22٬000٬000 تومان - ‎22٬100٬000 تومان (1)
 99. ‎26٬700٬000 تومان - ‎26٬800٬000 تومان (1)
 100. ‎28٬400٬000 تومان - ‎28٬500٬000 تومان (1)
 101. ‎28٬500٬000 تومان - ‎28٬600٬000 تومان (1)
برند
 1. A-Data (66)
 2. Acer (3)
 3. Anker (24)
 4. Apple (31)
 5. Asus (9)
 6. Belkin (4)
 7. Energizer (38)
 8. Huawei (24)
 9. Lenovo (19)
 10. LG (10)
 11. Luxa2 (2)
 12. Microsoft (15)
 13. Motorola (5)
 14. Nokia (17)
 15. Orico (13)
 16. Samsung (27)
 17. SanDisk (18)
 18. Silicon Power (23)
 19. TP-Link (2)
نوع حافظه
 1. MicroSD (95)
نوع پنل صفحه نمایش
 1. Amoled (6)
 2. Dynamic AMOLED (3)
 3. IGZO (1)
 4. IPS (77)
 5. Liquid Retina HD (19)
 6. LTPS IPS (3)
 7. P-OLED (4)
 8. PixelSense (14)
 9. Super Amoled (11)
 10. Super Retina (8)
 11. Wide-View (1)
تعداد سیم کارت
 1. - (30)
 2. تک سیم کارت (38)
 3. دو سیم کارت (79)
حداکثر سرعت نوشتن متوالی
 1. 10MB/s ±10MB/s (21)
 2. 15MB/s ±10MB/s (11)
 3. 20MB/s ±10MB/s (1)
 4. 25MB/s ±10MB/s (18)
 5. 30MB/s ±10MB/s (6)
 6. 40MB/s ±10MB/s (1)
 7. 60MB/s ±10MB/s (15)
 8. 90MB/s ±10MB/s (16)
 9. 155MB/s ±10MB/s (6)
محدوده ولتاژ ورودی
 1. نامشخص (2)
 2. 5 ولت (99)
پورت اتصال
 1. USB (45)
 2. Lightning (22)
 3. microUSB v2.0 (59)
 4. USB Type C (38)
 5. USB‎ 3.1 Type C (14)
نحوه نمايش ميزان شارژ باتري
 1. صفحه نمايش LCD (6)
 2. نشانگر LED (95)
استاندارد کارت حافظه
 1. Class 10 (3)
 2. UHS-I U1 Class 10 (57)
 3. UHS-I U3 Class 10 (29)
 4. UHS-II U3 Class 10 (7)
تعداد درگاه خروجي
 1. 1 (16)
 2. 2 (67)
 3. 3 (15)
 4. 4 (2)
 5. 5 (1)
نوع صفحه نمایش
 1. LCD (116)
 2. OLED (31)
نوع پردازنده
 1. 32 بیت (1)
 2. 64 بیت (146)
سیستم عامل
 1. Android (92)
 2. iOS (31)
 3. Windows (24)
نسخه سیستم عامل
 1. 10 Home (2)
 2. 10 Pro (22)
 3. 11 (9)
 4. 12 (21)
 5. 9 (1)
 6. Marshmallow 6.0 (9)
 7. Nougat 7.0 (18)
 8. Nougat 7.1 (15)
 9. Oreo 8.0 (22)
 10. Oreo 8.1 (20)
 11. Pie 9.0 (8)
 12. Android One (1)
جک 3.5 میلی متر
 1. دارد (118)
 2. ندارد (29)
مقاومت در برابر پرتو X
 1. دارد (89)
 2. ندارد (6)
مقاومت در برابر نفوذ مایعات
 1. دارد (87)
 2. ندارد (8)
مقاومت در برابر شوک
 1. دارد (64)
 2. ندارد (32)
مقاومت در برابر ضربه
 1. دارد (83)
 2. ندارد (12)
مقاومت در برابر گرد و غبار
 1. ندارد (95)
منبع تغذيه
 1. Micro USB (9)
 2. باتری (1)
 3. برق شهری (89)
 4. پورت USB (2)
فروش ویژه

قیمت عادی: ‎3٬500٬000 تومان

Special Price ‎3٬000٬000 تومان

قیمت عادی: ‎3٬900٬000 تومان

Special Price ‎3٬400٬000 تومان

قیمت عادی: ‎4٬000٬000 تومان

Special Price ‎2٬500٬000 تومان

قیمت عادی: ‎600٬000 تومان

Special Price ‎400٬000 تومان

تبلت و تلفن همراه

مشبک  لیست 

مشبک  لیست