اطلاعیه: قبل از ثبت سفارش در سایت، حتماً موجودی و قیمت محصولات را صرفاً از طریق اِرسال ایمیل یا پشتیبانی تلگرام یا اِرسال پیامک چک نموده و از گرفتن تماس تلفنی خودداری کنید.

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

سبد خرید 0
لیست محصولات
آریاکامپیوتر در تلگرام
جستجو بر اساس:
قیمت
 1. ‎0 تومان - ‎100٬000 تومان (14)
 2. ‎100٬000 تومان - ‎200٬000 تومان (21)
 3. ‎200٬000 تومان - ‎300٬000 تومان (33)
 4. ‎300٬000 تومان - ‎400٬000 تومان (19)
 5. ‎400٬000 تومان - ‎500٬000 تومان (9)
 6. ‎500٬000 تومان - ‎600٬000 تومان (9)
 7. ‎600٬000 تومان - ‎700٬000 تومان (2)
 8. ‎700٬000 تومان - ‎800٬000 تومان (3)
 9. ‎800٬000 تومان - ‎900٬000 تومان (2)
 10. ‎900٬000 تومان - ‎1٬000٬000 تومان (1)
 11. ‎1٬000٬000 تومان - ‎1٬100٬000 تومان (2)
 12. ‎1٬100٬000 تومان - ‎1٬200٬000 تومان (1)
 13. ‎1٬200٬000 تومان - ‎1٬300٬000 تومان (6)
 14. ‎1٬300٬000 تومان - ‎1٬400٬000 تومان (5)
 15. ‎1٬400٬000 تومان - ‎1٬500٬000 تومان (3)
 16. ‎1٬500٬000 تومان - ‎1٬600٬000 تومان (4)
 17. ‎1٬700٬000 تومان - ‎1٬800٬000 تومان (1)
 18. ‎1٬800٬000 تومان - ‎1٬900٬000 تومان (3)
 19. ‎1٬900٬000 تومان - ‎2٬000٬000 تومان (2)
 20. ‎2٬000٬000 تومان - ‎2٬100٬000 تومان (4)
 21. ‎2٬100٬000 تومان - ‎2٬200٬000 تومان (7)
 22. ‎2٬200٬000 تومان - ‎2٬300٬000 تومان (2)
 23. ‎2٬300٬000 تومان - ‎2٬400٬000 تومان (3)
 24. ‎2٬400٬000 تومان - ‎2٬500٬000 تومان (4)
 25. ‎2٬500٬000 تومان - ‎2٬600٬000 تومان (4)
 26. ‎2٬600٬000 تومان - ‎2٬700٬000 تومان (2)
 27. ‎2٬700٬000 تومان - ‎2٬800٬000 تومان (3)
 28. ‎2٬800٬000 تومان - ‎2٬900٬000 تومان (3)
 29. ‎2٬900٬000 تومان - ‎3٬000٬000 تومان (6)
 30. ‎3٬000٬000 تومان - ‎3٬100٬000 تومان (1)
 31. ‎3٬100٬000 تومان - ‎3٬200٬000 تومان (2)
 32. ‎3٬200٬000 تومان - ‎3٬300٬000 تومان (1)
 33. ‎3٬400٬000 تومان - ‎3٬500٬000 تومان (4)
 34. ‎3٬500٬000 تومان - ‎3٬600٬000 تومان (4)
 35. ‎3٬600٬000 تومان - ‎3٬700٬000 تومان (1)
 36. ‎3٬700٬000 تومان - ‎3٬800٬000 تومان (4)
 37. ‎3٬900٬000 تومان - ‎4٬000٬000 تومان (2)
 38. ‎4٬000٬000 تومان - ‎4٬100٬000 تومان (1)
 39. ‎4٬100٬000 تومان - ‎4٬200٬000 تومان (1)
 40. ‎4٬300٬000 تومان - ‎4٬400٬000 تومان (1)
 41. ‎4٬600٬000 تومان - ‎4٬700٬000 تومان (3)
 42. ‎4٬800٬000 تومان - ‎4٬900٬000 تومان (1)
 43. ‎4٬900٬000 تومان - ‎5٬000٬000 تومان (1)
 44. ‎5٬000٬000 تومان - ‎5٬100٬000 تومان (1)
 45. ‎5٬200٬000 تومان - ‎5٬300٬000 تومان (1)
 46. ‎5٬300٬000 تومان - ‎5٬400٬000 تومان (4)
 47. ‎5٬700٬000 تومان - ‎5٬800٬000 تومان (2)
 48. ‎6٬100٬000 تومان - ‎6٬200٬000 تومان (1)
 49. ‎6٬300٬000 تومان - ‎6٬400٬000 تومان (1)
 50. ‎6٬400٬000 تومان - ‎6٬500٬000 تومان (2)
 51. ‎6٬600٬000 تومان - ‎6٬700٬000 تومان (1)
 52. ‎6٬700٬000 تومان - ‎6٬800٬000 تومان (1)
 53. ‎6٬900٬000 تومان - ‎7٬000٬000 تومان (1)
 54. ‎7٬100٬000 تومان - ‎7٬200٬000 تومان (2)
 55. ‎7٬400٬000 تومان - ‎7٬500٬000 تومان (3)
 56. ‎7٬500٬000 تومان - ‎7٬600٬000 تومان (1)
 57. ‎7٬700٬000 تومان - ‎7٬800٬000 تومان (1)
 58. ‎7٬800٬000 تومان - ‎7٬900٬000 تومان (1)
 59. ‎8٬000٬000 تومان - ‎8٬100٬000 تومان (1)
 60. ‎8٬400٬000 تومان - ‎8٬500٬000 تومان (1)
 61. ‎8٬500٬000 تومان - ‎8٬600٬000 تومان (1)
 62. ‎8٬600٬000 تومان - ‎8٬700٬000 تومان (1)
 63. ‎8٬700٬000 تومان - ‎8٬800٬000 تومان (2)
 64. ‎8٬800٬000 تومان - ‎8٬900٬000 تومان (2)
 65. ‎9٬300٬000 تومان - ‎9٬400٬000 تومان (1)
 66. ‎9٬600٬000 تومان - ‎9٬700٬000 تومان (2)
 67. ‎9٬900٬000 تومان - ‎10٬000٬000 تومان (1)
 68. ‎10٬000٬000 تومان - ‎10٬100٬000 تومان (1)
 69. ‎10٬200٬000 تومان - ‎10٬300٬000 تومان (2)
 70. ‎10٬400٬000 تومان - ‎10٬500٬000 تومان (1)
 71. ‎10٬500٬000 تومان - ‎10٬600٬000 تومان (2)
 72. ‎10٬800٬000 تومان - ‎10٬900٬000 تومان (1)
 73. ‎11٬000٬000 تومان - ‎11٬100٬000 تومان (1)
 74. ‎11٬200٬000 تومان - ‎11٬300٬000 تومان (1)
 75. ‎11٬400٬000 تومان - ‎11٬500٬000 تومان (1)
 76. ‎11٬500٬000 تومان - ‎11٬600٬000 تومان (1)
 77. ‎11٬600٬000 تومان - ‎11٬700٬000 تومان (1)
 78. ‎12٬000٬000 تومان - ‎12٬100٬000 تومان (1)
 79. ‎12٬200٬000 تومان - ‎12٬300٬000 تومان (1)
 80. ‎12٬300٬000 تومان - ‎12٬400٬000 تومان (2)
 81. ‎12٬400٬000 تومان - ‎12٬500٬000 تومان (1)
 82. ‎12٬800٬000 تومان - ‎12٬900٬000 تومان (2)
 83. ‎12٬900٬000 تومان - ‎13٬000٬000 تومان (1)
 84. ‎13٬000٬000 تومان - ‎13٬100٬000 تومان (1)
 85. ‎13٬100٬000 تومان - ‎13٬200٬000 تومان (1)
 86. ‎13٬500٬000 تومان - ‎13٬600٬000 تومان (1)
 87. ‎13٬900٬000 تومان - ‎14٬000٬000 تومان (1)
 88. ‎14٬300٬000 تومان - ‎14٬400٬000 تومان (1)
 89. ‎14٬700٬000 تومان - ‎14٬800٬000 تومان (3)
 90. ‎15٬400٬000 تومان - ‎15٬500٬000 تومان (2)
 91. ‎15٬900٬000 تومان - ‎16٬000٬000 تومان (1)
 92. ‎16٬200٬000 تومان - ‎16٬300٬000 تومان (2)
 93. ‎16٬400٬000 تومان - ‎16٬500٬000 تومان (1)
 94. ‎16٬900٬000 تومان - ‎17٬000٬000 تومان (1)
 95. ‎17٬100٬000 تومان - ‎17٬200٬000 تومان (1)
 96. ‎17٬400٬000 تومان - ‎17٬500٬000 تومان (1)
 97. ‎18٬000٬000 تومان - ‎18٬100٬000 تومان (1)
 98. ‎18٬600٬000 تومان - ‎18٬700٬000 تومان (1)
 99. ‎19٬000٬000 تومان - ‎19٬100٬000 تومان (1)
 100. ‎19٬100٬000 تومان - ‎19٬200٬000 تومان (1)
 101. ‎19٬700٬000 تومان - ‎19٬800٬000 تومان (1)
 102. ‎20٬000٬000 تومان - ‎20٬100٬000 تومان (1)
 103. ‎20٬500٬000 تومان - ‎20٬600٬000 تومان (1)
 104. ‎20٬700٬000 تومان - ‎20٬800٬000 تومان (1)
 105. ‎22٬000٬000 تومان - ‎22٬100٬000 تومان (1)
 106. ‎22٬800٬000 تومان - ‎22٬900٬000 تومان (1)
 107. ‎23٬200٬000 تومان - ‎23٬300٬000 تومان (2)
 108. ‎26٬400٬000 تومان - ‎26٬500٬000 تومان (1)
 109. ‎28٬400٬000 تومان - ‎28٬500٬000 تومان (1)
شبکه های ارتباطی
 1. - (32)
 2. 2G/3G (3)
 3. 2G/3G/4G (132)
 4. 2G/3G/4G/5G (1)
برند
 1. A-Data (47)
 2. Acer (3)
 3. Anker (21)
 4. Apple (42)
 5. Asus (9)
 6. Belkin (4)
 7. Energizer (31)
 8. Huawei (26)
 9. Lenovo (19)
 10. LG (10)
 11. Microsoft (14)
 12. Motorola (6)
 13. Nokia (19)
 14. Samsung (25)
 15. SanDisk (7)
 16. Silicon Power (11)
تعداد سیم کارت
 1. - (33)
 2. تک سیم کارت (46)
 3. دو سیم کارت (89)
نوع حافظه
 1. MicroSD (61)
نوع پنل صفحه نمایش
 1. +Super IPS (1)
 2. Amoled (6)
 3. Dynamic AMOLED (3)
 4. IGZO (1)
 5. IPS (88)
 6. Liquid Retina HD (19)
 7. LTPS IPS (4)
 8. P-OLED (5)
 9. PixelSense (13)
 10. Super Amoled (16)
 11. Super Retina (8)
 12. TFT (1)
 13. Wide-View (1)
 14. نامشخص (2)
محدوده ولتاژ ورودی
 1. 5 ولت (59)
پورت اتصال
 1. USB (63)
 2. Lightning (29)
 3. microUSB v2.0 (65)
 4. USB Type C (46)
 5. USB‎ 3.1 Type C (15)
نحوه نمايش ميزان شارژ باتري
 1. صفحه نمايش LCD (2)
 2. نشانگر LED (57)
حداکثر سرعت نوشتن متوالی
 1. 10MB/s ±10MB/s (14)
 2. 15MB/s ±10MB/s (5)
 3. 25MB/s ±10MB/s (13)
 4. 30MB/s ±10MB/s (3)
 5. 60MB/s ±10MB/s (10)
 6. 90MB/s ±10MB/s (10)
 7. 155MB/s ±10MB/s (6)
حداکثر سرعت خواندن متوالی
 1. 45MB/s±10MB/s (1)
 2. 40MB/s±10MB/s (3)
 3. 50MB/s±10MB/s (12)
 4. 80MB/s±10MB/s (1)
 5. 85MB/s±10MB/s (8)
 6. 95MB/s±10MB/s (5)
 7. 98MB/s±10MB/s (1)
 8. 100MB/s±10MB/s (24)
 9. 275MB/s±10MB/s (6)
نوع صفحه نمایش
 1. LCD (131)
 2. LED (1)
 3. OLED (35)
 4. لمسی (1)
استاندارد کارت حافظه
 1. Class 10 (3)
 2. UHS-I U1 Class 10 (36)
 3. UHS-I U3 Class 10 (16)
 4. UHS-II U3 Class 10 (7)
تعداد درگاه خروجي
 1. 1 (8)
 2. 2 (38)
 3. 3 (11)
 4. 4 (1)
 5. 5 (1)
نوع پردازنده
 1. 32 بیت (1)
 2. 64 بیت (167)
سیستم عامل
 1. Android (104)
 2. iOS (41)
 3. Windows (23)
نسخه سیستم عامل
 1. 10 Home (2)
 2. 10 Pro (21)
 3. 11 (9)
 4. 12 (31)
 5. 9 (1)
 6. Marshmallow 6.0 (9)
 7. Nougat 7.0 (21)
 8. Nougat 7.1 (19)
 9. Oreo 8.0 (22)
 10. Oreo 8.1 (24)
 11. Pie 9.0 (9)
 12. Android One (1)
جريان ورودی
 1. نامشخص (2)
 2. 1 آمپر (2)
 3. 2 آمپر (53)
 4. 2.1 آمپر (2)
جک 3.5 میلی متر
 1. دارد (135)
 2. ندارد (32)
مقاومت در برابر نفوذ مایعات
 1. دارد (58)
 2. ندارد (3)
مقاومت در برابر شوک
 1. دارد (52)
 2. ندارد (10)
مقاومت در برابر ضربه
 1. دارد (60)
 2. ندارد (1)
مقاومت در برابر گرد و غبار
 1. ندارد (61)
مقاومت در برابر پرتو X
 1. دارد (58)
 2. ندارد (3)
منبع تغذيه
 1. Micro USB (5)
 2. باتری (1)
 3. برق شهری (53)
فروش ویژه

قیمت عادی: ‎5٬000٬000 تومان

Special Price ‎3٬900٬000 تومان

قیمت عادی: ‎1٬200٬000 تومان

Special Price ‎1٬100٬000 تومان

قیمت عادی: ‎3٬500٬000 تومان

Special Price ‎3٬000٬000 تومان

قیمت عادی: ‎600٬000 تومان

Special Price ‎400٬000 تومان

تبلت و تلفن همراه

مشبک  لیست 

مشبک  لیست