0 کالا - ‎0 تومان

لیست محصولات

جستجو بر اساس:
تعداد فن
 1. 1 (77)
 2. 2 (50)
 3. 3 (6)
سرعت چرخش فن
 1. 300 - 1300 دور در دقیقه (2)
 2. 300 - 1400 دور در دقیقه (2)
 3. 300 - 1500 دور در دقیقه (7)
 4. 500 - 1100 دور در دقیقه (1)
 5. 500 - 1200 دور در دقیقه (2)
 6. 500 - 1400 دور در دقیقه (5)
 7. 500 - 1500 دور در دقیقه (2)
 8. 500 - 1600 دور در دقیقه (2)
 9. 500 - 1800 دور در دقیقه (9)
 10. 500 - 2000 دور در دقیقه (2)
 11. 550 - 2200 دور در دقیقه (1)
 12. 550 - 2600 دور در دقیقه (1)
 13. 600 - 1300 دور در دقیقه (1)
 14. 600 - 1600 دور در دقیقه (2)
 15. 600 - 1800 دور در دقیقه (9)
 16. 600 - 2000 دور در دقیقه (1)
 17. 600 - 2200 دور در دقیقه (2)
 18. 600 - 2400 دور در دقیقه (2)
 19. 600 - 2500 دور در دقیقه (1)
 20. 650 - 2000 دور در دقیقه (10)
 21. 650 - 2200 دور در دقیقه (1)
 22. 650 - 3000 دور در دقیقه (1)
 23. 700 - 1300 دور در دقیقه (1)
 24. 700 - 1400 دور در دقیقه (1)
 25. 700 - 2000 دور در دقیقه (1)
 26. 800 - 1300 دور در دقیقه (1)
 27. 800 - 1500 دور در دقیقه (3)
 28. 800 - 1800 دور در دقیقه (4)
 29. 800 - 2000 دور در دقیقه (6)
 30. 800 - 2200 دور در دقیقه (5)
 31. 800 - 2400 دور در دقیقه (3)
 32. 800 - 2800 دور در دقیقه (2)
 33. 900 - 1300 دور در دقیقه (1)
 34. 900 - 1500 دور در دقیقه (2)
 35. 900 - 1600 دور در دقیقه (3)
 36. 900 - 1800 دور در دقیقه (3)
 37. 900 - 2200 دور در دقیقه (1)
 38. 1000 - 1700 دور در دقیقه (1)
 39. 1000 - 2000 دور در دقیقه (1)
 40. 1000 - 2100 دور در دقیقه (1)
 41. 1000 - 2200 دور در دقیقه (2)
 42. 1000 - 2400 دور در دقیقه (2)
 43. 1200 - 2000 دور در دقیقه (1)
 44. 1200 - 2100 دور در دقیقه (1)
 45. 1300 دور در دقیقه (4)
 46. 1500 دور در دقیقه (1)
 47. 1600 دور در دقیقه (4)
 48. 1700 دور در دقیقه (1)
 49. 2000 دور در دقیقه (4)
 50. 2200 دور در دقیقه (4)
 51. 2435 دور در دقیقه (3)
نوع خنک کننده
 1. آبی (64)
 2. بادی (71)
حداکثر جریان هوا
 1. 104.6 فوت مکعب در دقیقه (2)
 2. 105.9 فوت مکعب در دقیقه (1)
 3. 106.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
 4. 108.4 فوت مکعب در دقیقه (1)
 5. 111.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 6. 118.9 فوت مکعب در دقیقه (1)
 7. 121.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
 8. 122.5 فوت مکعب در دقیقه (2)
 9. 126.4 فوت مکعب در دقیقه (1)
 10. 133.4 فوت مکعب در دقیقه (1)
 11. 138.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
 12. 145.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 13. 153.0 فوت مکعب در دقیقه (3)
 14. 154.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 15. 157.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
 16. 164.8 فوت مکعب در دقیقه (1)
 17. 167.3 فوت مکعب در دقیقه (2)
 18. 173.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
 19. 182.2 فوت مکعب در دقیقه (1)
 20. 205.6 فوت مکعب در دقیقه (1)
 21. 229.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
 22. 259.5 فوت مکعب در دقیقه (2)
 23. 260.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 24. 28.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
 25. 34.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
 26. 40.6 فوت مکعب در دقیقه (1)
 27. 42.3 فوت مکعب در دقیقه (1)
 28. 42.9 فوت مکعب در دقیقه (2)
 29. 44.2 فوت مکعب در دقیقه (1)
 30. 45.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
 31. 45.4 فوت مکعب در دقیقه (1)
 32. 46.2 فوت مکعب در دقیقه (1)
 33. 49.4 فوت مکعب در دقیقه (1)
 34. 49.7 فوت مکعب در دقیقه (2)
 35. 50.4 فوت مکعب در دقیقه (1)
 36. 53.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
 37. 54.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
 38. 54.2 فوت مکعب در دقیقه (3)
 39. 54.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
 40. 54.8 فوت مکعب در دقیقه (3)
 41. 55.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 42. 55.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
 43. 55.9 فوت مکعب در دقیقه (1)
 44. 56.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
 45. 57.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 46. 60.3 فوت مکعب در دقیقه (1)
 47. 61.9 فوت مکعب در دقیقه (1)
 48. 62.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 49. 64.2 فوت مکعب در دقیقه (2)
 50. 64.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
 51. 65.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 52. 65.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
 53. 66.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 54. 66.3 فوت مکعب در دقیقه (2)
 55. 66.7 فوت مکعب در دقیقه (8)
 56. 69.3 فوت مکعب در دقیقه (2)
 57. 70.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 58. 70.7 فوت مکعب در دقیقه (3)
 59. 71.2 فوت مکعب در دقیقه (2)
 60. 71.5 فوت مکعب در دقیقه (1)
 61. 73.31 فوت مکعب در دقیقه (3)
 62. 73.6 فوت مکعب در دقیقه (3)
 63. 74.3 فوت مکعب در دقیقه (2)
 64. 75.4 فوت مکعب در دقیقه (2)
 65. 76.0 فوت مکعب در دقیقه (3)
 66. 76.5 فوت مکعب در دقیقه (3)
 67. 78.9 فوت مکعب در دقیقه (1)
 68. 81.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
 69. 81.2 فوت مکعب در دقیقه (1)
 70. 81.3 فوت مکعب در دقیقه (3)
 71. 82.4 فوت مکعب در دقیقه (4)
 72. 83.6 فوت مکعب در دقیقه (2)
 73. 84.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
 74. 86.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 75. 86.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
 76. 86.5 فوت مکعب در دقیقه (2)
 77. 86.7 فوت مکعب در دقیقه (1)
 78. 91.1 فوت مکعب در دقیقه (1)
 79. 92.6 فوت مکعب در دقیقه (1)
 80. 94.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 81. 95.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
 82. 96.0 فوت مکعب در دقیقه (2)
 83. 99.0 فوت مکعب در دقیقه (1)
 84. نامشخص (1)
فروش ویژه

قیمت عادی: ‎4٬750٬000 تومان

Special Price ‎4٬700٬000 تومان

قیمت عادی: ‎2٬550٬000 تومان

Special Price ‎2٬300٬000 تومان

قیمت عادی: ‎2٬150٬000 تومان

Special Price ‎2٬100٬000 تومان

قیمت عادی: ‎2٬050٬000 تومان

Special Price ‎2٬000٬000 تومان

خنک کننده پردازنده (CPU Cooler)

مشبک  لیست 

‎590٬000 تومان

مشبک  لیست